Vyhľadávanie

V ponuke je 8 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Druhá novinka Informujeme  našich klienotv o tom, že sme sa presťahovali do novej prevádzky v obci Beluša,...
Prvá novinka V ponuke kancelárie máme aj priemyselné budovy a nehnuteľnosti, rovnako ako  objekty...

Pomôžeme Vám?

Kontaktujte nás

Projektová dokumentácia  - súhrn výkresov a vizualizácií, detailov a jednotlivých častí  Vašej stavby. Projekt stavby má svoju vlastnú štruktúru, a Váš  výsledok  závisí od všetkých týchto detailov v menšom alebo väčšom pomere.  Rozsah projektovej dokumentácie sa nedá určiť vopred. Jeho podrobná skladba a rozsah jednotlivých častí sa rozpracuje u projektanta a potom sa konzultáciami  s jednotlivými profesistami  doladí a nakoniec schváli  v zmluve o dielo.

 

Feasibility study  alebo štúdia realizovateľnosti: Projektová štúdia, navrhuje technologické, stavebné, architektonické, environmentálne a územné možnosti pre pripravovanú stavbu, náväznosti  stavby a jednotlivých prevádzkových celkov a súborov vzájomne aj voči okoliu. Rieši stavbu z hľadiska jej veľkosti, objemu a umiestnenia v priestore, ale aj jej závislosť na sieťach a energiách, prípadne jej možnosti prístupu. Výstupom štúdie  je   jej realizovateľnosť a technicko-ekonomické hľadisko.

Územné konanie - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR): 

Ide o celý súbor správ a výkresov, ktoré sú potrebné pre posúdenie stavby z hľadiska umiestnenia v teréne, napojenia na inžinierske siete a telekomunikačné siete a cestné pripojenie, ale aj z hľadiska dostupnosti pre dodávateľov tovaru, či prístupu pracovnej sily a podobne

Slúži ako súčasť žiadosti o vydanie  územného rozhodnutia a prikladá sa k jednotlivým žiadostiam na vyjadrenia pre distribútorov energií, pre štátne orgány  ochrany životného prostredia či zdravia,  a správne orgány samospráv a vyšších územných celkov, hasičom a cestárom a archeológom. Je základom Vašej investície a správna DUR poženie Vašu investíciu rýchlo vpred. Prvým míľnikom je tu vydané a právoplatné územné rozhodnutie, ktoré je nevyhnutné pre začatie stavebných procesov.

Stavebné konanie - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP): 

Nadväzuje na DUR  a rieši všetky  stavebné objekty  v zmysle požiadaviek Stavebného zákona. V jednotlivých  zložkách projektu sú konkrétne riešenia  častí stavby: architektúra a statika, stavebné konštrukcie, sanita a kúrenie, vetranie a klimatizácia, technológia, požiarna bezpečnosť , ale aj cestné pripojenie, pripojenie k vode, kanalizácii či elektrickej energii.  V tejto fáze sa opäť vyjadrujú k jednotlivým častiam projektu  dotknuté organizácie. Rozhodujúce slovo k umiestneniu stavby a jej technickému riešeniu má príslušný  stavebný úrad.

Ten sa riadi  podľa zákona č. 453/2000 Z.z.  a kontroluje, či sú všetky súčasti dokumentácie  popísané a nakreslené v súlade  s týmto zákonom, ale aj s ostatnými predpismi a normami.  Po zvážení všetkých dokumentov a ústnom konaní s účastníkmi stavebného konania vydá právoplatné stavebné povolenie.

Dokumentácia pre realizáciu stavby - projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS): v tejto dokumentácii dokreslia projektanti  stavbu v podrobnostiach,  a preto  je tu už k dispozícii podrobný rozpočet celkových nákladov stavby a tzv. výkaz výmer, ktorý slúži ako podklad pre zadávanie súťažných podmienok pre výber dodávateľov stavby, či pre zakúpenie konkrétnych technológií a materiálov.

Kolaudačné konanie - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSV): ​Projekt skutočného vyhotovenia stavby sa tvorí počas stavby a zachytáva  zmeny, ktoré  počas realizácie stavby odsúhlasili účastníci a sú riadne zapísané v stavebnom denníku. Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby  je  súčasťou celej skupiny  dokumentácie potrebnej pre vydanie kolaudačného  rozhodnutia

 


Realitieri, s.r.o., 1.mája 973/3, 017 01 Považská Bystrica, prevádzka Beluša, Farská 1047/8, 013 61 Beluša 
kontakt: stanislavcorej-ZVNC-realitier.sk